Sure Başlıkları

1: Anahtar (El-Fatiha)

2: Düve (El-Bakara)

3: İmran Ailesi (Al-i İmran) 

4: Kadınlar (El-Nisã’)

5: Ziyafet (El-Ma’ide)

6: Çiftlik Hayvanları (El-En’am)

7: Araf (El-A’raf)

8: Savaş Ganimetleri (El-Enfal)

9: Ültimatom (Berâe)

10: Yunus (Yunus)

11: Hûd (Hûd)

12: Yusuf (Yusuf)

13: Gök Gürlemesi (El-Ra’ad)

14: İbrahim (İbrahîm)

15: Hicr Vadisi (El-Hicr)

16: Arı (El-Nahl)

17: İsrailoğulları (Benî İsrail)

18: Mağara (El-Kehf)

19: Meryem (Meryem)

20: T.H. (Tã Hã)

21: Peygamberler (El-Enbiya)

22: Kutsal Yolculuk (El-Hac)

23: İmanlılar (El-Muminun)

24: Işık (El-Nur)

25: Yasa Kitabı (El-Furkan)

26: Şairler (El-Şu‘arã’)

27: Karınca (El-Neml)

28: Tarih (El-Kasas)

29: Örümcek (El-Ankebut)

30: Romalılar (El-Rum)

31: Lokman (Lokman)

32: Secde (El-Secde)

33: Taraflar (El-Ahzâb)

34: Saba (Saba’)

35: Başlatan (Fãtır)

36: Y. S. (Ya Sîn)

37: Düzenleyenler (El-Saffat)

38: S (Saad)

39: Yığınlar (El-Zümer)

40: Bağışlayıcı (Ğafir)

41:  Detaylandırılmış (Fussilet)

42: İstişare (El-Şura) 

43: Süsler (El-Zuhruf)

44: Duman (El-Duhan)

45: Diz Çöküş (El-Casiye)

46: Kum Tepeleri (El-Ahkâf)

47: Muhammed

48: Galibiyet (El-Fetih)

49: Duvarlar (El-Hucurat)

50: Q (Qaf)

51: Rüzgârları Sürükleyenler (El-Zariyat)

52: Sina Dağı (El-Tur)

53: Yıldızlar (El-Necm)

54: Ay (El-Kamer)

55: En Lütufkâr Olan (El-Rahman)

56: Kaçınılmaz Olan (El-Vakıa)

57:  Demir (El-Hadid)

58: Tartışma (El-Mücadele)

59: Çıkış (El-Haşr)

60: Test (El-Mumtahine)

61: Sütun (El-Saff)

62: Cuma (El-Cum’a)

63: İkiyüzlüler (El-Münafikun)

64: Karşılıklı Suçlama (El-Teğabun)

65: Boşanma (El-Talak)

66: Haram Kılmak (El-Tahrim)

67: Saltanat (El-Mülk)

68: Kalem (El-Kalem)

69: Tartışmasız (El-Hakka)

70: Zirveler (El-Mearic)

71: Nuh

72: Cinler (El-Cin)

73: Örtülmüş (El-Müzzemmil)

74: Gizlenmiş Sır (El-Müddessir)

75: Diriliş (El-Kıyame)

76: İnsan (El-İnsan)

77: Sevk Edilen (El-Murselat)

78: Olay (El-Nebe)

79: Koparanlar (El-Naziat)

80: Surat Astı (Abese)

81:  Yuvarlanma (El-Tekvir)

82: Parçalara Ayrılma (El-İnfitar)

83: Hile Yapanlar (El-Mutaffifin)

84: Yarılma (El-İnşikak)

85: Galaksiler (El-Buruc)

86: Parlak Yıldız (El-Tarık)

87: Yüceler Yücesi (El-A’la)

88: Bunaltıcı (El-Ğaşiye)

89: Şafak (El-Fecr)

90: Kent (El-Beled)

91: Güneş (El-Şems)

92: Gece (El-Leyl)

93: Kuşluk Vakti (El-Duha)

94: Öfkeyi Yatıştırmak (El-Şarh)

95: İncir (El-Tin)

96: Embriyo (El-Alak)

97: Kader (El-Kadr)

98: Kanıt (El-Beyyine)

99: Sarsıntı (El-Zilzal)

100: Dört Nala Koşanlar (El-Adiyat)

101: Şok Edici (El-Karia)

102: İstiflemek (El-Tekasür)

103: İkindi (El-Asr)

104: Dedikoducu (El-Hümeze)

105: Fil (El-Fil)

106: Kureyş Kabilesi (Kureyş)

107: Hayır İşi (El-Maun)

108: Cömertçe Verilmiş Nimet (El-Kevser)

109: İnkârcılar (El-Kafirun)

110: Zafer (El-Nasr) 

111: Dikenler (El-Mesed)

112: Mutlaklık (El-İhlas)

113: Tan Vakti (El-Felak)

114: İnsanlar (El-Nas)